W końcu ubiegłego stulecia – jak trafnie zauważył brytyjski The Economist (February 20th 1999 we wkładce Industry gets religion) – innowacyjność stała się „religią w gospodarce” . Wprawdzie już w latach 60-tych ub. stulecia postęp technologiczny uznany został za równorzędny z pracą i kapitałem czynnik wytwórczy oraz źródło wzrostu zysków, z upływem lat tematyka innowacyjności zdeklasowała nawet najbardziej nośnąContinue Reading

Jedną z form społecznej działalności, które pojawiły się w Polsce wraz z rozwojem ekonomii społecznej stanowią banki czasu. Inicjatywa ta opiera się na wzajemnej pomocy jej uczestników poprzez bezgotówkową wymianę świadczonych usług. Rosnąca w wielu krajach popularność tego typu instytucji stanowi powód do dyskusji na temat ich roli w realizacji celów polityki społecznej.Continue Reading

Niezależnie od osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wiele państw stoi obecnie przed trudnymi wyzwaniami w obszarze społecznym, jak bezrobocie, niska jakość opieki zdrowotnej, bezdomność i starzenie się społeczeństw. Problemy te skutkują występowaniem międzypokoleniowych cykli ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzieje się tak również w państwach wysoko rozwiniętych, których rządy co roku wydają olbrzymie kwoty ze swoich budżetów na rozwiązanie problemów społecznych.Continue Reading

Konsekwencją dynamicznego wzrostu rezerw walutowych banków centralnych w ostatnim dziesięcioleciu jest tworzenie wehikułów inwestycyjnych, kontrolowanych przez państwo. Określane mianem państwowych funduszy inwestycyjnych lub funduszy majątku narodowego (Sovereign Wealth Funds (SWF), należą do największych inwestorów na globalnym rynku. Celem ich działalności jest inwestowanie nadwyżek finansowych państwa na rzecz zabezpieczenia potrzeb przyszłych pokoleń.Continue Reading

Rosnąca skala międzynarodowych przepływów kapitału krótkoterminowego, oddziałującego destrukcyjnie na stabilność rynków finansowych, stanowi temat nieprzerwanych dyskusji od czasu ostatniego kryzysu finansowego. Koszty, jakie musiały ponieść państwa na usuwanie skutków kryzysu, zaczęły skłaniać rządy do obciążania odpowiedzialnością prywatnych inwestorów za generowanie ryzyka i powodowanie niestabilności. Za pilną potrzebę uznano przygotowanie takich instrumentów, które pozwoliłyby ograniczyć negatywny wpływ międzynarodowychContinue Reading

Jednym z najnowszych trendów w obszarze działalności innowacyjnej przedsiębiorstw jest odchodzenie od modelu innowacji powstających w zamkniętych laboratoriach na rzecz modelu innowacji otwartych. W Stanach Zjednoczonych, Niemczech i krajach skandynawskich obserwować można budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie popytowego podejścia. W państwach tych wdrażane są programy wspierania działalności innowacyjnej, w ramach których kluczowym elementem są pomysły pozyskiwane od konsumentów.Continue Reading

We współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie zyskuje przemysł kreatywny, który staje się siłą napędzającą wzrost gospodarczy i zatrudnienie w wielu krajach. Podstawową cechą działalności prowadzonej w branżach kreatywnych jest nieograniczona różnorodność produktów. Rynek ten ma olbrzymi potencjał wzrostu a jego rozwój nie opiera się na obniżaniu kosztów produkcji, a na kreowaniu nowych produktów i zaspokajaniu potrzeb konsumentów. W takich warunkachContinue Reading

Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawił projekt ustawy mającej na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, traktując innowacje jako podstawową szansę rozwojową kraju. Doprawdy trudno zrozumieć, że Prezydent musiał czekać kilka lat z koncepcją wspierania innowacji aby ogłosić ją przed wyborami, a przy tym w taki sposób jakby o innowacjach w Polsce nikt do tej pory nie słyszał.Continue Reading

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego omijając potrzebę dyskusji w kwestii gruntownej reformy całego sektora, w sytuacji powtarzających się skandali w uczelniach dotyczących realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych, defraudowania środków publicznych w ramach projektów badawczych oraz wielu innych nieprawidłowości, od czasu do czasu zastępczo i na przetrwanie proponuje instrumenty mające służyć rozwiązaniu wszelkich problemów. W ostatnim czasie w sytuacji wymykania się spod kontroliContinue Reading

Z pewnością wszyscy znają baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza. Polecam do przypomnienia jeśli nie zapisała się w pamięci. Powód ? Jest to moim zdaniem doskonała alegoria systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce ? Nie sądzę aby ktoś napisał ciekawszą niż Andersen ekspertyzę z interpretacją obecnej sytuacji, jaka ma miejsce w środowisku akademickim i jego instytucjach.Continue Reading